ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2567

(28 กุมภาพันธ์ 2567)

 คลิก

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานประเมินเอกสารทางวิชาการ

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (moph.go.th)

Line official: @371eojnr