สปสช. ประกาศ !! ปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule)

          ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ.2566 นั้น เพื่อให้รายการบริการครอบคลุมรายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้นและมีอัตราจ่ายที่เหมาะสม มติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นชอบปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้

1.รายการยาและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ยา จำนวน 2,838รายการ (GPUID)

2.รายการและอัตราจ่ายรายการ Fee schedule ทั่วไปที่ปรับปรุง จำนวน 587 รายการ

รายละเอียดสามารถ Scan QR code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดประกาศ และรายการ FS (excel) ที่นี้