ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์
มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค. 2568

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ต้องปฏิบัติ โดยให้ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อีเมล์. qmsmdcd@gmail.com
#กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ #MDCD #งานคุณภาพสถานที่ #ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขาย