ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข และร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข และร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้

🔸 (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….
🔸 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต นำเข้า หรือขาย และคุณสมบัติ จำนวน และหน้าที่ของผู้ควบคุม พ.ศ. ….
🔸 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ไม่ต้องแจ้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการอนุญาตและ การออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และการแจ้งรายการละเอียด และการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….

🔴ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567🔴

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์