กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ขอแจ้งเวียนประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาตและต้องขายเฉพาะแก่ผู้บริโภคซึ่งมีใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 73 ง หน้า 4
วันที่ 13 มีนาคม 2567

 

มีผลใช้บังคับ 9 กันยายน 2567
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/21999.pdf

บัญชีท้าย

1. เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure : PAP)