ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. 2567

🌟Update ประกาศออกใหม่🌟

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 91ง หน้า 7-8 วันที่ 29 มีนาคม 2567

มีผลใช้บังคับ วันที่ 27 มิถุนายน 2567

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม👉 https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws…/mdlaw0393

ทันตกรรม4.jpg