กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ แจ้งเวียนประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

แจ้งเวียนประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ชั่วคราวนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2567

🔶ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 15 -16

วันที่ 22 เมษายน 2567

👉มีผลใช้บังคับ 19 ตุลาคม 2567

👉 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/25712.pdf

—————————————————-

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผลิตหรือขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2567

🔶ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 11 -13

วันที่ 22 เมษายน 2567

👉มีผลใช้บังคับ 19 ตุลาคม 2567

👉 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/25711.pdf