กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ แจ้งประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ แจ้งประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองเครื่องมือแพทย์ หรือสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 15-16 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

มีผลใช้บังคับวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

👉ดูรายละเอียด

🟢https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws…/mdlaw0504

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 10-11 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

มีผลใช้บังคับวันที่ 19 มิถุนายน 2567

👉ดูรายละเอียด

🟢https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws…/mdlaw0477

ที่มา : https://www.facebook.com/fdathaidevice