Update กฎหมายออกใหม่ 2 ฉบับ

Update กฎหมายออกใหม่ 2 ฉบับ

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบเพื่อติดตั้งเครื่องมือแพทย์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 152 ง หน้า 9-10  วันที่ 4 มิถุนายน 2567
มีผลใช้บังคับ 4 มิถุนายน 2568
ดูรายละเอียด > https://medical.fda.moph.go.th/media.php?id=638911578934222848&name=MDLAW0397.pdf

2.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยงานต่างประเทศที่อย.ยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองเครื่องมือแพทย์หรือสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567
มีผลใช้บังคับ 4 มิถุนายน 2567
ดูรายละเอียด > https://medical.fda.moph.go.th/media.php?id=638908743337254912&name=MDLAW0478.pdf

 

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์