ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Full CSDT/Abridge)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง กำหนดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ไม่ต้องแจ้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง

การอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์และการแจ้งรายการละเอียด

และการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567

 

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 153 ง หน้า 1-3

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

มีผลใช้บังคับวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws-and-standards/mdlaw0479

ที่มา : Website กองควบคุมเครื่องมือแพทย์