ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  2 ฉบับ (21 มิถุนายน 2567) 

เรื่อง  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  2 ฉบับ (21 มิถุนายน 2567) 

  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๗

❗มีผลใช้บังคับวันที่ 18 ธันวาคม 2567❗

 

  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขนส่ง เก็บรักษา ทำลายหรือทำให้สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗

❗มีผลใช้บังคับวันที่ 20 สิงหาคม 2567❗

บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
1. เครื่องมือแพทย์ที่มีสารปรอท
2. เครื่องมือแพทย์ที่มีกัมมันตรังสี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์