บริการเอกสารประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

บริการเอกสารประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

สมาคมฯ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกาศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ที่นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมให้บริการ ดังรายรายการต่อไปนี้

  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

    พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน 4 หน้า)

    คลิก >> https://forms.gle/oUGDMppdkWNvfnPGA

  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566 (จำนวน 14 หน้า)

          คลิก >> https://forms.gle/AX2cPrZpUm1oDTuh9

 

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ไม่ต้องแจ้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 (Abridge) (จำนวน 3 หน้า)

          คลิก >> https://forms.gle/RGzfgKzaMrmaExa18

 

งานแปลนี้ เป็นเพียงการแปลเอกสารจากสำนักแปลเอกสารเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของสมาคมฯ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารไปยังบริษัทต่างประเทศ (*มีค่าใช้จ่าย)

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้ง
คุณธิดารัตน์  เวชกามา
โทรศัพท์ : 02 538 3378 ต่อ14
อีเมล์ : dhidarat@THAIMED.co.th