บริการเอกสารประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

บริการเอกสารประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

สมาคมฯ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกาศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ที่นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมให้บริการ ดังรายรายการต่อไปนี้

 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน 4 หน้า)

คลิก >> https://forms.gle/oUGDMppdkWNvfnPGA

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566 (จำนวน 14 หน้า)

คลิก >> https://forms.gle/AX2cPrZpUm1oDTuh9

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ไม่ต้องแจ้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 (Abridge) (จำนวน 3 หน้า)

คลิก >> https://forms.gle/RGzfgKzaMrmaExa18

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับภาษาอังกฤษ) (จำนวน 4 หน้า)

คลิก >> https://forms.gle/hgnEhsNypKXU1LDS7

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือแพทย์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ) (จำนวน 2 หน้า)

คลิก >> https://forms.gle/xXR6NxQJoNQ2EqBZ9

 

งานแปลนี้ เป็นเพียงการแปลเอกสารจากสำนักแปลเอกสารเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของสมาคมฯ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารไปยังบริษัทต่างประเทศ (*มีค่าใช้จ่าย)

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้ง
คุณธิดารัตน์  เวชกามา
โทรศัพท์ : 02 538 3378 ต่อ14
อีเมล์ : dhidarat@THAIMED.co.th