กำหนดเวลาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ช่วงปี พ.ศ. 2567-2571

 

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา