THAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าขึ้นบัญชีและ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์