การอบรม “หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางด้านเครื่องมือแพทย์ และวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องมือแพทย์” วันที่ 7 ตุลาคม 2564


 

Member : https://docs.google.com/forms/d/1RCrA86j66uvZ3Tav45tYF1IxAyS1_ztbb8dBq5UAyT0/edit?usp=sharing

NON-MEMBER : https://docs.google.com/forms/d/10SdutUS_G-KV-HzV2Wm7yW8Z526X5QnfPE_OI3kbwU0/edit?usp=sharing