งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 33

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 33 ณ ห้องประชุม ซาลอน บี โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ กำหนดให้มีการบรรยายและการเสวนา โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

เรื่อง “ทิศทางและนโยบายการเบิกจ่ายเครื่องมือแพทย์ของกรมบัญชีกลาง”

โดย คุณรชตะ อุ่นสุข กรมบัญชีกลาง

เรื่อง “Digital Transformation – Telehealth วงการเครื่องมือแพทย์ต้องปรับตัวอย่างไร”

โดย นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ สมาคม HealthTech Startup ไทย

เรื่อง “PDPA กับข้อมูลทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ตลอดจนการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล”

โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

การเสวนาและตอบคำถาม เรื่อง “ฉลาก การขึ้นทะเบียน การนำเข้า และการรายงาน”  

โดย ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี และ ภญ.พิมลวรรณ ทันตวิวัฒนานนท์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีวาระสำคัญสำหรับ “การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2565 – 2567“ และมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 12 ท่าน สมาชิกของ THAIMED  ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระใหม่ จำนวน 9 ท่าน  มีรายนามดังต่อไปนี้

1.คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร บริษัท คอนเนคไอแอกโนสติกส์ จำกัด

2.คุณชัยณรงค์ หมั่นดี บริษัท ไทยเมดิคอลเอนจิเนียร์ จำกัด

3.คุณชัยวัฒน์ เจริญผล บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด

4.คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.คุณลักษมัณ ชูศิริ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

6.ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช บริษัท ลีวาโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด

7.คุณสมภพ เจริญจิตร์ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

8.ภญ.วนิดา ชัยเฉลิมมงคล บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

9.ภก.วีรวัฒน์ มีแก้ว บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

THAIMED ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหารสมาคมวาระใหม่ทั้ง 9 ท่าน ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมและตำแหน่งอื่นๆ นั้น THAIMED จะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่างเป็นทางการ