คณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2565 – 2567

ตามที่ทางสมาคมฯได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2565-2567 ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งผ่านทางระบบอีเมล์อัตโนมัติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น บัดนี้ ทางสมาคมฯ ขอแจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคม การแต่งตั้งและการมอบหมายหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการบริหารสมาคม ดังนี้

จากการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการฯ เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม และนายกฯได้แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆดังนี้

 1. คุณชัยณรงค์ หมั่นดี ดำรงตำแหน่ง อุปนายก
 2. คุณสมภพ เจริญจิตร์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ
 3. คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก
 4. เภสัชกรวีรวัฒน์ มีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายสัมมนาและฝึกอบรม

นายกฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลกิจกรรม/โครงการต่างๆดังนี้

  1. คุณชัยวัฒน์ เจริญผล งานของสมาคมทางด้าน RA
  2.  เภสัชกรหญิงวนิดา ชัยเฉลิมมงคล งานของสมาคมทางด้าน RA
  3. คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน งานของสมาคมทางด้าน RIM
  4. คุณลักษมัณ ชูศิริ งานของสมาคมทางด้าน RIM