กฏหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ก.พ. 2564 – ฉบับภาษาอังกฤษ

1. กฎกระทรวงการขออนุญาต-พ.ศ.-2563

2. กฏกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2563

3. กฎกระทรวงการจดแจ้ง-พ.ศ. 2563

4. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม-พ.ศ. 2563

5. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. 2563

6. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2563

7. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องจดแจ้ง พ.ศ. 2563

8. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาต พ.ศ. 2564

9. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2564 

10. ประกาศ อย. เรื่อง ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเอกสารตามกฎกระทรวงการขออนุญาต พ.ศ. 2564

11. ประกาศ อย. เรื่อง ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเอกสารตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2564

12. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการ 2564

13. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดแจ้ง 2564

14. ประกาศ อย. เรื่อง ต่ออายุใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2564

15. ประกาศ อย. เรื่อง การแจ้งข้อมูลตามที่จดแจ้ง 2564