ประกาศกรมบัญชีกลาง !! เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

          ประกาศกรมบัญชีกลาง !! เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่เหมาะสม รายละเอียดโปรดคลิกข้อความเอกสารนี้ ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป