ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอในระบบ E-submission

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอในระบบ E-submission

1. สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ท่านสามารถยื่นคำขอในระบบ E-submission หัวข้อ ระบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งรายการละเอียด/ใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี

และไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ Pre-submission ได้อีกต่อไป ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

2. สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เคยได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และยังไม่สิ้นอายุ หากประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไปให้ ท่านสามารถยื่น คำขอในระบบ E-submission ก่อนวันที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผลิตหรือนำเข้าให้เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

และไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ Pre-submission ได้อีกต่อไป ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

3. สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดประเภทความเสี่ยงหรือการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ก่อนการขออนุญาต ท่านสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission หัวข้อการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง คำขอละ 500 บาท และ หัวข้อการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ (grouping) คำขอละ 500 บาท

ดำเนินการในระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป