ประกาศ !! เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรายการจ่ายอุปกรณ์หมวด 5.7 วัสดุ/
อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สปสช.จึงขอแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการให้บริการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีอุปกรณ์หมวด 5.7 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ดังนี้
1. อุปกรณ์หมวด 5.7 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ประกอบด้วยอุปกรณ์ รหัส 0604 และ 5701-5704 โดยกำหนดข้อบ่งชี้หลัก ให้ใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียม
2. จำนวนการเบิกอุปกรณ์ฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น โดยครอบคลุมระยะเวลาในการนัดผู้ป่วยครั้งต่อไป
3. กำหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ การจ่ายฯ อุปกรณ์หมวด 5.7 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2565
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดตามไฟล์แนบ