วิกฤตการณ์โลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเติบโตธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทยและอาเซียนอย่างไร

การบรรยายเรื่อง วิกฤตการณ์โลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเติบโตธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทยและอาเซียนอย่างไร