การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดแจ้ง

=> การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดแจ้ง <=