การจัดประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกประจำเดือนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการร่วมพบปะพูดคุยและให้คำปรึกษา โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารสมาคม คณะอนุกรรมการ RIM และคณะอนุกรรมการ RA เข้าให้คำปรึกษากับสมาชิกเป็นประจำทุกเดือนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4

การประชุมเดือนกรกฎาคม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 ณ สำนักงานสมาคมฯ โดยมีวาระดังนี้
วาระที่ 1 กิจกรรมของสมาคมฯ
วาระที่ 2 ตัวอย่างการร่างจดหมายเพื่อชี้แจงให้โรงพยาบาลได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่จะสอดคล้องกับการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วาระที่ 3 การให้คำปรึกษา/รับฟังความคิดเห็น งานด้าน RIM
– สินค้าที่ได้รับการสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ทาง สปสช. เข้าสู่สิทธิเบิกจ่าย
วาระที่ 4 การให้คำปรึกษา/รับฟังความคิดเห็น งานด้าน RA
– เรื่องการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นคำขอ e-Submission
– เรื่องระยะเวลาการพิจารณาทั้งหมดและระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง และเงื่อนไขการคืนคําขอ