THAIMED เข้าพบผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

      สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย มีโอกาสเข้าพบผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแนะนำตัวพร้อมขอทราบทิศทางและนโยบายการบริหาร การจัดการ และการดูแลสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สปสช

– ผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ
นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ
นพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ
พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ

– คณะกรรมการบริหารTHAIMEDและอนุกรรมการRIM
คุณชัยณรงค์ หมั่นดี อุปนายกสมาคม
เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว กรรมการบริหารสมาคม
คุณลักษมัณ ชูศิริ กรรมการบริหารสมาคม
เภสัชกรหญิง วนิดา ชัยเฉลิมมงคล กรรมการบริหารสมาคม
คุณอรนงค์ พัวประเสริฐสุข ประธานอนุกรรมการRIM
ทนพ.ภาสกร แพงมา รองประธานอนุกรรมการRIM
คุณณัฐพล ทองคำชู  อนุกรรมการRIM (สปสช.)
คุณนิชา แจ่มจำรัส ผู้จัดการสมาคม
คุณสุกัญญา พลานุสนธิ์ เจ้าหน้าที่ RIM