THAIMED เข้าพบผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย มีโอกาสเข้าพบผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง เพื่อแนะนำตัวพร้อมขอทราบทิศทางและนโยบายการบริหาร การจัดการ และการดูแลสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของระบบสวัสดิการข้าราชการ รวมไปถึงแนวทางการพิจารณารายการเบิกจ่ายกำหนดประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง

– คณะกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
นายสิทธิชัย งามเกียรติขจร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
คุณรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

– คณะกรรมการบริหารTHAIMEDและอนุกรรมการRIM
เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว กรรมการบริหารสมาคม
คุณลักษมัณ ชูศิริ กรรมการบริหารสมาคม
เภสัชกรหญิง วนิดา ชัยเฉลิมมงคล กรรมการบริหารสมาคม
คุณอรนงค์ พัวประเสริฐสุข ประธานอนุกรรมการRIM
คุณคุณโสภณ ตันติไพบูลย์ธนะ อนุกรรมการRIM (กรมบัญชีกลาง)
คุณนิชา แจ่มจำรัส ผู้จัดการสมาคม
คุณสุกัญญา พลานุสนธิ์ เจ้าหน้าที่ RIM