เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายงานการผลิต นำเข้า ขาย และผลิตเพื่อการส่งออก

ขอให้ผู้ที่มี 

  • ใบรับจดแจ้ง 
  • ใบรับแจ้งรายการละเอียด 
  • ใบอนุญาต
  • หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์และการส่งออกและใบอนุญาตขาย

            ที่ยื่นรายงานการผลิต นำเข้า ขาย และผลิตเพื่อการส่งออก ในรูปแบบกระดาษหรือส่งอีเมลไว้ ในระหว่างวันที่ 3 – 31 มีนาคม 2565  ต้องยื่นรายงานฯ ที่ครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SKYNET) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

            ยกเว้น ผู้มีใบประเมินเทคโนโลยีชุดตรวจโควิดแบบ PROFESSIONAL USE ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการขาย ให้ส่งรายงาน ร.ข.พ. 4 ในรูปแบบกระดาษ ไม่ต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SKYNET)