เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)

แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In Vitro Diagnostic Medical Device) สำหรับการยื่นคำขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดของเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ (ฉบับ กรกฎาคม พ.ศ.2565)

กลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 6 (IVD) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา