เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเอกสารแนบ

คำขอ จดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด และอนุญาต ทั้งหมดที่ยื่นไว้ก่อน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และยังอยู่ในสถานะ “ส่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขเอกสารแนบ” 

   หากไม่มีการแก้ไขและส่งกลับมา ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ระบบจะทำการคืนคำขอโดยอัตโนมัติ