THAIMED เชิญชวนสมาชิกส่งเสนอ “หัวข้อปัญหาและ/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี2566”

THAIMED ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่มีความสนใจร่วมเสนอ หัวข้อปัญหาและ/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี2566 (UCBP2566) ซึ่งการนำส่งชื่อหัวข้อฯ เข้ามาก่อนนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเอกสารและข้อมูลในการนำเสนอหัวข้อฯ ปี2566 (กรณีที่มีหนังสือเป็นทางการจาก HITAP แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

การกำหนดขอบเขตของการเสนอหัวข้อที่ประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ใหม่ สิทธิประโยชน์ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ สิทธิประโยชน์ที่ทบทวน/ติดตามประเมินผล พร้อมทั้งกำหนดให้มีหัวข้อด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 หัวข้อดังต่อไปนี้
– หัวข้อด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
– หัวข้อด้านการวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู
– หัวข้อเพื่อประเมินประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (effective coverage) หรือการเข้าถึงบริการ (access to care)

หลังจากปิดรับหัวข้อฯแล้วนั้น ทาง THAIMED จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกหัวข้อที่มีความเหมาะสมที่สุดไม่เกิน 5 หัวข้อ เพื่อนำเสนอเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของทางคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตฯ ของ สปสช. ต่อไป

กรณีที่ท่านสมาชิกสนใจเข้าร่วมเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ปี2565 กรุณาส่งชื่อหัวข้อของท่านกลับมาที่ sukanya@THAIMED.co.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 025383378 ติดต่อคุณสุกัญญา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมนำส่งหลักเกณฑ์การประเมินฯ แนบมาพร้อมกันดังนี

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ