กิจกรรมสมาชิก: สัมมนาภาคธุรกิจ อัพเดทข้อมูลในงานสิทธิเบิกจ่ายฯ และการเสวนาการขึ้นทะเบียน

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาให้กับสมาชิกสมาคมฯ ภายในงานแสดงสินค้า Medlab & Asia Health 2022 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

“สัมมนาธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย – กระบวนทัศน์ความท้าทายและการอยู่รอดทางธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ”

20 ตุลาคม 2565 – Business Focus Conference

  • บรรยาย: บทบาทของร้านยาที่เข้ามาเพิ่มโอกาสในการจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้
  • เสวนา: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ในการปรับรูปแบบธุรกิจให้อยู่กับโควิด-19 และวิกฤตต่างๆของโลก
  • บรรยาย: การใช้นวัตกรรมทางความคิด VS ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผันรูปแบบทางธุรกิจอย่างประสบความสาเร็จ
  • บรรยาย: Digitalization Agility in Healthcare Business

21 ตุลาคม 2565 – Training and Seminar on RIM and RA

  • บรรยาย: ทิศทางความต้องการเครื่องมือแพทย์และนโยบายของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในด้านการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ของประชาชน – สปสช.
  • อบรม: หลักเกณฑ์การคัดเลือก หัวข้อเข้าสู่การประเมินพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางด้านเครื่องมือแพทย์ และวิธีการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ – HITAP
  • บรรยาย: รายการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทดแทนที่ได้รับการปรับปรุงในรายการเบิกจ่ายของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย Thai Civil Servant Medical Benefit Scheme – กรมบัญชีกลาง
  • เสวนา: อย. อนาคตทิศทางการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์สาหรับภาคเอกชน – กองควบคุมเครื่องมือแพทย์Draft - THAIMED conference in Asia Health updated 1Aug22

 

สมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิก