ระยะเวลาการพิจารณาทั้งหมดและระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง และเงื่อนไขการคืนคำขอ (อัพเดท 19 กันยายน 2565)

=> สำหรับหรับคำขอที่ชำระค่าคำขอก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 หากมีข้อบกพร่อง ผู้ยื่นคำขอสามารถแก้ไขได้  2 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 30 วันปฏิทิน

=> สำหรับหรับคำขอที่ชำระค่าคำขอตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ระยะเวลาการพิจารณาทั้งหมด และระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง ตามตารางข้อมูลเพิ่มเติม

 

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมคลิก ที่นี่