FDA | Product Training – บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

FDA | Product Training

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ในนามสมาชิกของสมาคมฯ ได้จัดอบรบเรื่อง Traumatic brain injury (TBI) (กลุ่ม 10: หมวด IVD / Lab) ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่ม IVD ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่นยิ่งขึ้น