รายชื่อชุดตรวจสําหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits

รายชื่อชุดตรวจสําหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นําเข้า จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อัพเดท 19 Sept 2022)