ภาพการจัด RA Training Day – Full CSDT (กลุ่ม IVD)

การจัดอบรมเรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม IVD” ที่สมาคมฯได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น การจัดงานอบรมนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการทั้งในการฟังบรรยายตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างดียิ่ง

สมาคมฯขอประมวลภาพการจัดงานดังนี้