กรมบัญชีกลาง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประเภทและอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดรายการ อัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตลอดจนกำหนดแนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการรักษาโรค เพื่อให้ส่วนราชการ สถานพยาบาลของทางราชกา และผู้มีสิทธิทราบและถือปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการ

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว จึงได้ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประเภทและอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกและปรับปรุงรายแก้ไขรายการฯ

ข้อ 4 พิ่มเติมรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามหลักเกณฑ์และไม่เกินอัตราที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้านประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากข้อความนี้ ประกาศกรมบัญชีกลาง ว1207