ยื่นคำขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตขาย ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ผลิต/นำเข้า เครื่องมือแพทย์ผ่านระบบ SKYNET

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตขาย ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ผลิต/นำเข้า เครื่องมือแพทย์ผ่านระบบ SKYNET คลิก