เรื่อง : ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

          กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

***รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2565***

ดาวโหลดข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมคลิก ที่นี่