FDA | Product Training – บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด

FDA | Product Training

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด ในนามสมาชิกของสมาคมฯ ได้จัดอบรบเรื่อง Cooled Radiofrequency Technology กลุ่ม 7 : หมวดกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่นยิ่งขึ้น