FDA | Product Training – บริษัท บอสตันไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

FDA | Product Training

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท บอสตันไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ในนามสมาชิกของสมาคมฯ ได้จัดอบรบเรื่อง Pulse Field Ablation System กลุ่ม 4: หมวดหัวใจและหลอดเลือด ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่นยิ่งขึ้น