เรื่อง : ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 

  • (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ….

  • (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ….

คลิกแสดงความเห็น https://forms.gle/ySU5GSkw7U2LDGJM7

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่