เอกสารการประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับอัตราค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

          เอกสารการประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับอัตราค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม คลิก