ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ 5 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(ค) การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ให้จ่ายรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้”

ข้อ 3 ในกรณีที่ค่าอวัยวเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รายการใดที่ไม่มีในรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ให้อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรคแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ หรือกรณีมีความจำเป็นที่ต้องใช้รายการที่มีอัตราสูงกว่าที่กำหนดในรายการแนบท้ายประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณารายการนั้นเป็นรายกรณี

ข้อ 4 ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรณีมีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับรายการที่มีการปรับลดอัตราลงตามประกาศฉบับนี้ ไห้ยังคงได้รับในอัตราตามประกาศฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนถึงวันที่สถานพยาบาลได้รับแจ้งประกาศฉบับนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากข้อความนี้ >> ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม