กรมบัญชีกลางประกาศ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย ล่าสุด

กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือแจ้งแนวทางการเบิกจ่าย ล่าสุด ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษา กรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ ตามหนังสือเลขที่ กค0416.4/ว12 และ กค0416.4/ว13 ลงวันที่ 6 ม.ค. 66
2. การเบิกจ่าย กรณีการใช้ยาราคาแพง ตามหนังสือเลขที่ กค0416.2/ว21 ลงวันที่ 10 ม.ค. 66
3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายกรณีใช้ชุดประสาทหูเทียม ตามหนังสือเลขที่ กค0416.2/ว20 ลงวันที่ 10 ม.ค. 66

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดแนวทางการเบิกจ่ายล่าสุด ที่นี้