การขยายวันที่หมดอายุ ขยายระยะเวลาให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับแจ้งรายการละเอียดรายเดิมให้ดำเนินการต่อไป

ขณะนี้มีการขยายระยะเวลาให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับแจ้งรายการละเอียดรายเดิมให้ดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต

โดยผู้ประกอบการไม่ต้องจัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการขยาย W

(ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)

 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าเนื่องจากระบบ LPI ยังไม่ update 

ให้ติดต่อ esubmdcd@gmail.com หรือ LINE @371eojnr