ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย

ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย

1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …. (14-2-66)

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

2. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …. (14-2-66)

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่