ขอเชิญผู้ประกอบการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายเครื่องมือแพทย์ (GMP,GDP)

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย

  1. รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ (ลงวันที่ 27 ก.พ.66)

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

  1. รับฟังความเห็นความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเรื่อง ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ลงวันที่ 27 ก.พ.66)

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่