ประกาศ !! การย้ายฐานข้อมูล

ประกาศ !!

เนื่องจากมีการย้ายฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่พิมพ์ใบสำคัญ

(ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งรายการละเอียด/ใบรับจดแจ้ง)

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 จะไม่สามารถแสดงข้อมูลผ่าน QR Code ได้

 

ดังนั้น เพื่อให้ใบสำคัญดังกล่าวใช้งานได้ตามปกติ

ขอให้ผู้ประกอบการโปรดพิมพ์ใบสำคัญดังกล่าวใหม่อีกครั้ง