รายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2566 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำการลงประกาศรายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2566 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2566 ที่นี่